მისია

თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი დაფუძნდა, რომ ემსახუროს სამართლის სტუდენტებს, პროფესორებს, პრაქტიკოს იურისტებს და იურიდიული სფეროს სხვა წევრებს საქართველოში და ზოგადად, წვლილი შეიტანოს ქართული საზოგადოების განვითარებაში.


ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის მიზანია, გახდეს წამყვანი აკადემიური ინსტიტუტი საქართველოში, რომელიც საკუთარ წვლილს შეიტანს ისეთი ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური და სამოქალაქო კულტურის განვითარებაში, რომელიც პატივს სცემს ყველა ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, აზრის მრავალფეროვნებას და პლურალიზმს, ყველა პიროვნების ღირსებასა და თანასწორობას.


ინსტიტუტი მიზნად ისახავს ისეთი პლატფორმის შექმნას, რომელიც მოახდენს ადამიანის უფლებების სფეროში ადგილობრივი ადამიანური რესურსების კონსოლიდაციას და გააერთიანებს აკადემიურ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას.