3/1/512

დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონქვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 3/1/512


სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლება