2/4/532/533

საქართველოს მოქალაქეები -  ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 2/4/532/5334

ქმედუუნარობის საქმე

WU Memo on Legal Capacity