გაეროს ზოგადი კომენტარები და რეკომენდაციები

ადამიანის უფლებათა კომიტეტი

ქალთა წინააღმდეგ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი (CEDAW)


ზოგადი რეკომენდაცია #21: თანასწორობა ქორწინებასა და ოჯახურ ურთიერთობებში 


ზოგადი რეკომენდაცია #19: ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა


რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტი (CERD)


ზოგადი რეკომენდაცია #14 კონვენციის პირველი მუხლის პირველი პუნქტის შესახებ


ზოგადი რეკომენდაცია #15 კონვენციის მე-4 მუხლზე


ზოგადი რეკომენდაცია #21 - თვითგამორკვევის უფლება 


შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კომიტეტი (CRPD)


ზოგადი კომენტარი #1