2/12/702

საქართველოს მოქალაქეები – კონსტანტინე ლაბარტყავა, მალხაზ ნოზაძე და ირაკლი გიგოლაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 2/12/702

კონსტანტინე ლაბარტყავა და სხვები