არქივი

2019-01-31
ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნები, რომეთლაც წარადგინეს ყველაზე მეტი განაცხადი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 2019 წლის 1 იანვრისთვის