არქივი

2017-09-25
განცხადება კონსტიტუციაში რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით.

განცხადება - ქართული ვერსია 
 
განცხადება/statement ინგლისური ვერსია (English version)